МегаПредмет

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ

Оси и плоскости тела человека Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д.


Отёска стен и прирубка косяков Отёска стен и прирубка косяков - Когда на доме не достаёт окон и дверей, красивое высокое крыльцо ещё только в воображении, приходится подниматься с улицы в дом по трапу.


Дифференциальные уравнения второго порядка (модель рынка с прогнозируемыми ценами) Дифференциальные уравнения второго порядка (модель рынка с прогнозируемыми ценами) - В простых моделях рынка спрос и предложение обычно полагают зависящими только от текущей цены на товар.

Орієнтовна схема протоколу комплексної психологічної діагностики

Загальні дані:

· Прізвище, ім'я, по батькові

· Вік, стать

· Стан здоров'я

· Де працює (навчається)

Опис (особиста ідентифікація):зовнішність, поведінка, враження, яке справляє на оточуючих

Соціальна ситуація розвитку. Соціальні умови, в яких відбувається психологічний і поведінковий розвиток людини (система факторів, від яких залежить розвиток).

Особливості особистості, особливості емоційно-вольової сфери. Характер емоційних реакцій, переважаючий настрій, ступінь емоційної збудливості, емоційна стійкість в напруженій ситуації, при невдачах; вміння стримувати емоційні переживання і змінювати їх; вольові особливості (цілеспрямованість, самостійність, ініціативність, рішучість, наполегливість, самоконтроль, моральна вихованість волі). Схильність до тривожності. Прояви соціально-психологічної дезадаптації тощо.

(Спостереження, рольова гра, бесіда, 16-факторний опитувальник Кеттела (підлітковий або дитячий варіант), Особистісні опитувальники Айзенка, опитувальники тривожності, Опитувальник Лічко (адаптація Подмазіна), Тест кольорового вибору Люшера, "Дім—Дерево—Людина" Дж. Бука, Методика експрес-діагностики характерологічних особливостей особистості ТВ.Матоліна, Малюнковий тест "Неіснуюча тварина", Методика діагностики соціально-психологічної адаптації К. Роджерса і Р. Раймонда, тощо) [1].

Вивчення інтегративних показників цілісного розвитку особистості клієнта: спрямованість особистості. Характеристика мотиваційної сфери. Ставлення до різних видів діяльності. Рівень домагань (занижений, адекватний або завищений) Співвідношення самооцінки і рівня домагань, оцінка власних можливостей людини, вимогливість до себе, ставлення до критичних зауважень, ставлення до самовиховання і його виявлення в різних видах діяльності.

(Бесіда, спостереження, методика "Ціннісні орієнтації і спрямованості особистості" (Л.М. Силантьева), 16-факторний опитувальник Кеттела {підлітковий або дитячий варіант, гра, Тест "Самооцінка", тощо)..

Дослідження загальних показників психічного розвитку

Діагностика рівня розвитку уваги

("Коректурна проба", "Дослідження вибірковості уваги”," „Дослідження концентрації уваги” тощо);

Дослідження пам'яті

("Оперативна пам'ять", "Пам'ять на числа", "Пам'ять на образи", „Методика 10 слів”, „Числові ряди,” „Дослідження переважаючого типу запам’ятовування” тощо);

Дослідження мислення.

(„Логічність умовиводів”, „Логічні закономірності”, „Встановлення закономірностей”, „Інтелектуальна лабільність” тощо).

Діагностика інтелекту

(Прогресивні матриці Равена, КОТ, ШТРР тощо).

Аналіз показників соціально-психологічної інтеграції в суспільстві. Комунікативні здібності. Ставлення до групи. Потреба бути членом групи, рахуватися з її думкою. Дослідження соціометричного статусу в групі, рівня розвитку навичок взаємодії з іншими, комунікативні вміння.

(Спостереження, бесіда, Соціометрія (Дж.Морено), "Оцінка рівня комунікативності" В.Ф. Ряховського, Тест оцінки комунікативних вмінь, рольові ігри, тощо).

Оцінка стосунків у сім’ї. Особливості взаємовідносин в сім'ї, ставлення до дитини.

(Методика діагностики батьківського ставлення А.Я. Варга і В.В. Століна, Тест "Малюнок сім'ї", бесіда тощо).

Загальний висновок. Основна проблема клієнта

(Наприклад: Брак навичок спілкування; Проблеми інтелектуального розвитку; Проблеми міжособистісної взаємодії)

Вказати можливі шляхи психологічної допомоги, на основі яких буде будуватися Програма реабілітації .

 

 


Додаток №2

Схема консультативного процесу[2]

1 етап. Аналіз змісту скарги клієнта:

1) аналіз локусу скарги (суб'єктного й об'єктного);

2) аналіз самодіагнозу клієнта і формулювання попереднього психологічного діагнозу;

3) аналіз психологічного запиту (при необхідності — уточнення і допомога у формулюванні);

4) аналіз прихованого змісту і підтексту скарги клієнта.

2 етап. Аналіз психологічної ситуації:

1) визначення обставин, що могли мати істотне значення в розвитку психологічних проблем клієнта;

2) визначення кола осіб, що потребують психологічної допомоги;

3) прогнозування можливого розвитку ситуації і небажаних психологічних наслідків.

3 етап. Аналіз психологічних проблем:

1) висування первинних гіпотез щодо змісту психологічних проблем клієнта;

2) ідентифікація психологічних проблем і труднощів клієнта (у тому числі й неусвідомлених ним);

3) висування психологічних гіпотез щодо причин труднощів клієнта, механізмів їх виникнення і розвитку;

4) висновок про необхідність додаткових даних анамнезу, поглиблення психодіагностичного

дослідження для перевірки психологічних гіпотез; здійснення заходів щодо реалізації цих завдань;

5) перевірка зроблених припущень, відмова від помилкових психологічних гіпотез (на підставі отриманих даних) та актуалізація нових припущень;

6) формулювання психологічного діагнозу;

7) формулювання психологічного висновку й інтерпретація його клієнтові;

8) висновки про наявність проблем клієнта, які виходять за межі компетентності психолога-консультанта.

 

4 етап. Формулювання консультативного завдання:

1) формулювання разом із клієнтом попереднього варіанту консультативного завдання (цілі консультування);

2) аналіз сприятливості психологічного прогнозу;

3) оцінка реальних умов і можливостей розв'язання клієнтом консультативного завдання;

4) переформулювання разом із клієнтом консультативного завдання таким чином, щоб воно мало сприятливий прогноз і можливості для ефективного вирішення;

5) висновок про необхідність звернення за консультацією до інших фахівців (дефектолога, психіатра, сексопатолога і т.д.).

5 етап. Розв'язання консультативного завдання:

1) спільне вироблення з клієнтом тактики корекційних дій;

2) вибір доцільних способів психологічної допомоги, необхідних для досягнення поставленої мети;

3) підведення клієнта до самостійного рішення його психологічних проблем у процесі спілкування з ним; психокорекційна робота;

4) аналіз результативності психологічної допомоги;

5) спостереження віддалених наслідків і збір даних катамнезу (здійснюється при необхідності).

 


 

Етапи Структура консультативного процесу Часх, хв..
  Р.Мей А.Айві Г.Абрамова Проблемно-орієнтоване консультування Узагальнення  
  Встановлення контак ту   Контакт - структурування   «Привіт»   Аналіз скарги   Контакт. Рапорт. Робочий альянс. Контракт  
Сповідь   Визначення проблеми   «В чому проблема?»   Аналіз психологічної ситуації Збір інформації. Первинна діагностика проблеми 15-20
  Тлумачення   Визначення теми   «Чого ви хочете досягти?»   Ідентифікація психол. проблем   Дослідження проблеми. Аналіз гіпотез 10-15
  Трансформація особистості   Аналіз альтернатив   «Що ще можна зробити?»   Формулювання консультативного завдання   Дослідження можливостей. Ресурси та альтернативи 10-15
    Узагальнення для життя   «А ви будете це робити?» (перехід до дій)   Розв'язання консультативного завдання   Психопрактич­на допомога (навчання, тренування тощо)

 

 


Додаток №3.

©2015 www.megapredmet.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.