МегаПредмет

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ

Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение


Как определить диапазон голоса - ваш вокал


Игровые автоматы с быстрым выводом


Как цель узнает о ваших желаниях прежде, чем вы начнете действовать. Как компании прогнозируют привычки и манипулируют ими


Целительная привычка


Как самому избавиться от обидчивости


Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам


Тренинг уверенности в себе


Вкуснейший "Салат из свеклы с чесноком"


Натюрморт и его изобразительные возможности


Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д.


Как научиться брать на себя ответственность


Зачем нужны границы в отношениях с детьми?


Световозвращающие элементы на детской одежде


Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия


Как слышать голос Бога


Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ)


Глава 3. Завет мужчины с женщиной


Оси и плоскости тела человека


Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д.


Отёска стен и прирубка косяков Отёска стен и прирубка косяков - Когда на доме не достаёт окон и дверей, красивое высокое крыльцо ещё только в воображении, приходится подниматься с улицы в дом по трапу.


Дифференциальные уравнения второго порядка (модель рынка с прогнозируемыми ценами) Дифференциальные уравнения второго порядка (модель рынка с прогнозируемыми ценами) - В простых моделях рынка спрос и предложение обычно полагают зависящими только от текущей цены на товар.

Вимоги до тексту документа і його оформлення

Текст– головний елемент документа. При складанні тексту документа мають виконуватися такі вимоги:

Достовірність –викладені в документі факти відображають справжній стан речей.

Точність –узмісті документа не допускається подвійне тлумачення слів та висловів.

Логічна послідовність– усі частини документа логічно пов’язані.

Повнота інформаціїзміст документа вичерпує всі обставини справи, пов’язані з вирішенням питання.

Стислість (лаконічність)–у тексті відсутні зайві слова та смислові повтори, надмірно довгі міркування не по суті справи, багатослівна аргументація.

Переконливістьзабезпечується обґрунтуванням висловленої в документі думки, доказовістю матеріалу, точністю в доборі цифрової інформації та фактів.

Стандартність – використання готових, перевірених практикою словесних формул, які легко сприймаються і точно описують ситуацію, яка неодноразово повторюється.

Текст документа складається з таких частин: вступу (вказують на причину написання документа), основної частини (розкривають суть питання, аргументують положення, висловлюють певні міркування), закінчення (розкривають мету укладання документа).

Оформлення сторінки. Для виготовлення службових документів установлено два формати паперу – А4 (210 297) та А5 (210 148). Усі реквізити документа розміщують у межах робочої площісторінки. Із країв сторінки залишають вільне незаповнене місце – поля (береги)документа. Ліворуч залишають вільний берег у 35 мм для збереження тексту в разі підклеювання, підшивання, затискування документа, праворуч – не менше від 8 мм; верхній – 20 мм, нижній – 19 мм (для формату А4) та 16 мм (для формату А5).

Якщо документ займає більше ніж одну сторінку, то слід пам’ятати:

- на наступну сторінку не можна переносити лише підпис. Обов’язково має бути не менше від двох рядків тексту;

- лише перша сторінка документа оформляється на бланку. Друга і наступна сторінки – чисті аркуші паперу такого ж розміру та якості;

- не бажано відривати один рядок від абзацу чи слово від речення й переносити його на наступну сторінку або залишати на попередній.

Нумерація сторінок. Документ, який займає одну сторінку, не нумерується. У документах, що вкладені на двох і більше аркушах, нумерація починається з другого аркуша арабськими цифрами посередині верхнього берега на відстані не менше ніж 10 мм від краю. Біля цифр не пишуться ніякі позначки чи символи.

Якщо документ укладено з обох боків аркуша, то непарні сторінки позначаються у верхньому куті праворуч, а парні – ліворуч.

Рубрикація – це членування тексту на складові частини, графічне відокремлення однієї частини від іншої.Використовують різні види рубрикацій. Найпростішим із них є поділ на абзаци. Можливе використання традиційної й нової системи рубрикації. Традиційна рубрикація базується на використанні знаків різних типів – римських та арабських цифр, великих та малих літер. Вона доповнює абзацне членування тексту (нумерування тез, пунктів, правил), яке залежить від змісту, обсягу, складу документа. Однотипні засоби рубрикації застосовують до однорідних частин. Система використання різних позначень повинна мати логічну будову:

А. Б. В. Г. Д...

І. ,ІІ., ІІІ., ІV., V...

1. 2. 3. 4. 5...1) 2) 3) 4) 5)...

а) б) в) г) д)...

Нова система рубрикації ґрунтується на використанні лише арабських цифр. Номер кожної частини охоплює всі номери відповідних частин вищих ступенів поділу. Наприклад:

номер розділу (частини) – 1, 2, 3...;

номери підрозділів: 1.1, 1.2, 1.3... (сюди входить номер розділу 1 і номери підрозділів 1, 2, 3);

номери пунктів: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3...(сюди входить номер розділу і підрозділу 1.1 і номери пунктів: 1, 2, 3).

Використання цієї системи нумерації дає можливість не вживати словесних найменувань і заголовків до частин документа.

Укладаючи документ, слід дотримуватися певних правил, які допоможуть виробити точний, стислий, ясний та послідовний стиль письма, а саме:

1. Використовувати мовні засоби, які були б зрозумілими широкому загалу та відповідали нормам літературної мови, конкретному стилю чи підстилю.

2. Від першої особи однини викладати текст у таких документах, як:

- автобіографія (Я, ... народилася, ... навчаюся...);

- заява (Прошу зарахувати ..., працюю на посаді ...);

- наказ (Наказую ...);

- скарга (Звертаюся до ..., я повідомляв ...);

- службова записка (Доводжу до ..., Вважаю, що ...).

3. Від третьої особи однини викладати текст у таких документах, як:

- акт (Комісія пропонує ..., дійшла висновку ...);

- трудова угода, контракт, договір (ЗАМОВНИК отримує ..., а ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується ...);

- інструкція (АТДовіравстановлює ..., кожен акціонер стає ...);

- запрошення, оголошення (Банк надає ..., Училище запрошує ...).

4. Доцільно вживати прямий порядок слів у реченнях:

- коли підмет передує присудкові;

- коли означення стоїть перед означуваним словом;

- коли додаток стоїть після керуючого слова;

- коли вставні слова стоять на початку речення.

5. Уникати вживання багатозначних слів, а наявні пояснювати в певному контексті.

6. Уникати образних висловів, емоційно забарвлених слів і синтаксичних конструкцій та суб’єктивного ставлення до викладеного. Тон службового документа має бути нейтральним.

7. Не переобтяжувати текст іншомовними словами, якщо є українські відповідники.

8. Використовувати лише загальноприйняті, стандартні скорочення та абревіатури.

9. Уникати немилозвучності, однозвучності з іншими скороченнями.

10. Уникати скорочень назв грошових та фізичних одиниць (крім формул); одиниць вимірювання; символів, знаків: %, №, $, якщо вони без цифрових позначень і не в таблицях, схемах.

11. Слідкувати за дотриманням логічної послідовності викладу матеріалу, фактів. Підкреслюючи наступність визначення причиново-наслідкових зв’язків між фактами, подіями чи явищами, треба викладати їх у зв’язній черговості здійснення: в першу чергу, насамперед, спочатку, одночасно, водночас; потім, після, далі, в підсумку, завершуючи, насамкінець та ін.

12. Надавати перевагу простим реченням, мовним кліше, „канцеляризмам”.

13. Пам’ятати, що лише вчасність і актуальність інформації, викладу факту чи оперативного реагування робить документ дієвим, доцільним, потрібним.

При укладанні документа слід також знати, що причинами помилок у логіці викладу тексту документа найчастіше бувають:

1) поєднання логічно несумісних слів: жахливо вдалий день;

2) використання зайвих слів: вільна вакансія, прейскурант цін;

3) заміна особової форми дієслова активного стану зворотним дієсловом: вибачте мені – вибачаюся;

4) неправильне чергування низки однорідних членів речення: акти і документи;

5) неправильна координація присудка із складеним підметом: дехто з нас знали;

6) порушення порядку слів (частин речення) у реченні: Секретарка сиділа у приймальні, яку ми вперше бачили;

7) уживання дієприслівникових зворотів на місці підрядних речень: Повернувшись у село, випускнику вишу обіцяли роботу за фахом;

8) порушення смислового зв’язку між окремими висловлюваннями у тексті: На факультеті п’ять гуртків, які працюють при кафедрах, вони функціонують уже понад десять років;

9) невміння поділити текст на абзаци.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Що таке документ? Які функції він виконує?

2. Які вимоги ставляться до укладання й оформлення документів?

3. За якими ознаками класифікуються документи?

4. Як класифікуються документи за призначенням?

5. Що таке реквізити документа?

6. Що називається формуляром документа?

7. Що називається бланком документа?

8. Які вимоги до тексту документа?

9. Які вимоги ставляться до оформлення сторінки?

10. Що таке рубрикація?

 

©2015 www.megapredmet.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.