МегаПредмет

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ

Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение


Как определить диапазон голоса - ваш вокал


Игровые автоматы с быстрым выводом


Как цель узнает о ваших желаниях прежде, чем вы начнете действовать. Как компании прогнозируют привычки и манипулируют ими


Целительная привычка


Как самому избавиться от обидчивости


Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам


Тренинг уверенности в себе


Вкуснейший "Салат из свеклы с чесноком"


Натюрморт и его изобразительные возможности


Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д.


Как научиться брать на себя ответственность


Зачем нужны границы в отношениях с детьми?


Световозвращающие элементы на детской одежде


Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия


Как слышать голос Бога


Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ)


Глава 3. Завет мужчины с женщиной


Оси и плоскости тела человека


Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д.


Отёска стен и прирубка косяков Отёска стен и прирубка косяков - Когда на доме не достаёт окон и дверей, красивое высокое крыльцо ещё только в воображении, приходится подниматься с улицы в дом по трапу.


Дифференциальные уравнения второго порядка (модель рынка с прогнозируемыми ценами) Дифференциальные уравнения второго порядка (модель рынка с прогнозируемыми ценами) - В простых моделях рынка спрос и предложение обычно полагают зависящими только от текущей цены на товар.

Загальні положення тактики огляду.

Міністерство освіти та науки України

ДДАУ Інститут «Митна Академія України»

 

 

ЛЕКЦІЯ

З дисципліни

«Криміналістика»

(тема № 15)

 

“ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ

СЛІДЧОГООГЛЯДУ ТА освідування”

 

Час лекції - 2 год.

 

Підготував: Антонов К.В.

 

 

 

 

Дніпропетровськ, 2015


ПЛАН ЛЕКЦІЇ:

Поняття, види та мета слідчого огляду. Загальні положення тактики огляду.

Огляд місця події.

Поняття освідування та тактика його проведення.

ЛІТЕРАТУРА :

І. Криминалистика. Учебник под ред. Р.С. Белкина - М.: Юрид. лит., 1999.

2. Грамович Г.И. Особенности осмотра неопознанних трупов.- Минск, 1993.

3. Криминалистика: Учебник под ред. И.Ф. Герасимова, Д.Я. Драпкина Внсшая школа, 1994.- с. 240-254

4. Криминалистика: Учебник под ред. В.А. Образпова.-М.: Юрид. лит. 1995.- 0.299-313

5. Криминалистика; Учебник под ред. Н.П. Яблокова.-М.: Издательство БЗК, 1995.- с.390-412.

6. Колмаков В.П. Следственний осмотр. М. Юрид. лит. 1969

7. Макаренко Є І. Негодченко О.В. Тертишник В.М. Огляд місця події. Навч. посібник- Дніпропетровськ. Дніпропетровський юридичний інститут МВС 2001.

8. Шепітько В.Ю. Тактика огляду місця події. Конспект лекції- Х.. УДЮА, 1994.

9. Кримінальний процесуальний кодекс України: чинне законодавство з 19 листопада 2012 року: (офіц.. текст). – К.: Паливода А. В., 2012. – 382 с.

ВСТУП

На попередніх лекціях з тем № 13-14 було роз'яснено, що з цих тем ми почали вивчати новий - 3 розділ криміналістики - "Криміналістичну тактику", а також було сказано, які конкретно теми у цьому розділі ви будете вивчати.

І ось сьогодні ми починаємо вивчення теми № 15"Тактика слідчого ог­ляду та освідування" і ця тема є однією із головних тем криміналістичної тактики.

Значення слідчого огляду в процесі досудового розслідування надзвичайно велике. Шляхом слідчого огляду виявляється та досліджується знач­на частина важливих слідів КП і злочинця та інших речових доказів. Результати огляду, особливо такого виду, як огляд місця події, дозволяють слідчому правильно визначити напрямок розсліду­вання, скласти собі уявлення про механізм події, яка розслідуєть­ся та особу злочинця. Від якості проведеного слідчого огляду в багатьох випадках залежить успіх розкриття та досудового розслідування КП.

Слідчий огляд є самостійною слідчою дією, яка направлена на виявлення слідів КП, обставин події та інших фактів, які ма­ють доказове значення у оправі.

Практика протидії злочинності показує, що розкриття най­більш небезпечних КП (вбивств, грабежів, розбоїв, крадіжок тощо) досягається тільки в умовах якісного проведення слідчого огляду та оперативно-розшукових заходів тактично грамотними пра­цівниками органів внутрішніх справ, які вміло використовують су­часні науково-технічні засоби.

Значною умовою правильного вирішення питань, пов'язаних з досудовим розслідуванням КП є дотримання законності, особливо під час проведення слідчого огляду, від якого залежать подальші дії, зок­рема, заведення справи кримінального провадження.

Поняття, види та мета слідчого огляду.

Загальні положення тактики огляду.

Відповідно до ст. 237 КПК України і з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення КП слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Для участі в огляді може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, законний представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в огляді може запросити спеціалістів.

Особи, у присутності яких здійснюється огляд, при проведенні цієї слідчої (розшукової) дії мають право робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу огляду.

При проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов’язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування.

Слідчий, прокурор має право заборонити будь-якій особі залишити місце огляду до його закінчення та вчинювати будь-які дії, що заважають проведенню огляду. Невиконання цих вимог тягне за собою передбачену законом відповідальність.

При огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Крім того, відповідно до ст. 238 КПК « Огляд трупа» слідчим, прокурором проводиться за обов’язкової участі судово-медичного експерта або лікаря, якщо вчасно неможливо залучити судово-медичного експерта.

Огляд трупа може здійснюватися одночасно з оглядом місця події, житла чи іншого володіння особи з додержанням правил цього Кодексу про огляд житла чи іншого володіння особи.

Після огляду труп підлягає обов’язковому направленню для проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті.

Труп підлягає видачі лише з письмового дозволу прокурора і тільки після проведення судово-медичної експертизи та встановлення причини смерті.

Також, відповідно до ст. 239 КПК «Огляд трупа, пов’язаний з ексгумацією» здійснюється за постановою прокурора. Виконання постанови покладається на службових осіб органів місцевого самоврядування.

Труп виймається з місця поховання за присутності судово-медичного експерта та оглядається з додержанням правил статті 238 цього Кодексу. Після проведення ексгумації і необхідних досліджень поховання здійснюється в тому самому місці з приведенням могили в попередній стан.

Під час ексгумації судово-медичним експертом можуть бути вилучені зразки тканини і органів або частини трупа, необхідні для проведення експертних досліджень.

У разі необхідності труп може бути доставлений до відповідного експертного закладу для проведення експертизи.

Під час ексгумації трупа з поховання можуть бути вилучені речі, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Про проведену слідчу (розшукову) дію складається протокол, у якому зазначається все, що було виявлено, у тій послідовності, в якій це відбувалося, і в тому вигляді, у якому спостерігалося під час проведення слідчої (розшукової) дії. Якщо при ексгумації вилучалися речі та об’єкти для досліджень, про це зазначається в протоколі. До протоколу додаються матеріали вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапису, плани і схеми, графічні зображення, відбитки та зліпки.

Таким чином, слідчий огляд уявляє собою безпосереднє виявлення, сприйман­ня, вивчення, оцінку та фіксацію слідчим різних об'єктів, їх властивостей, ознак, які мають доказове значення для оправи.

Об'єктом огляду можуть бути місце події та його обстановка, окремі предмети, люди, тварини та інше.

Слідчий огляд - самостійна слідча дія, де слідчий безпосе­редньо спостерігає і переконується в існуванні, наявності, харак­тері речових доказів та інших обставин, які мають значення для розслідування й розкриття КП.

Слідчий огляд - це процесуальна форма застосування криміналістичних та інших методів пізнання в практичній діяльності слідчого. В ході слідчого огляду пізнання події КП поєднується з аналі­зом і логічною оцінкою місця події.

В ході огляду виявляється можливість не тільки з'ясувати оз­наки КП, але і встановити зв'язок між окремими фактами, їх відношення до події, яка розслідується.

Слідчий огляд дозволяє відновляти картину події КП, от­римати вихідні дані і висунути версії по оправі, прийняти рішення про напрямок досудового розслідування, а також проведення необхідних слідчих дій та оперативно-розшукових заходів по "гарячих слідах".

Огляд - це не тільки спостереження та вивчення об'єктів чи обставин подій КП, але і провадження різних вимірів, доклад­ний їх опис, розумове порівняння спостерігаючих об'єктів між со­бою і з іншими об'єктами та явищами, експериментування з об'єкта­ми, які досліджуються і, нарешті, повний опис, вилучення і збері­гання того, що знайдено і виявлено.

Для цього під час огляду широко застосовується весь арсенал загальних, окремих та спеціальних методів криміналістики, особли­во техніко-криміналістичних засобів і методів роботи зі слідами та іншими речовими доказами.

Всі ці техніко-криміналістичні засоби і методи вив­чені вами в 1-му розділі криміналістики.

Значення слідчого огляду в процесі досудового розслідування є важливим, оскільки шляхом огляду виявляється, досліджується значна частина важливих слідів КП, злочинця та інших речових доказів.

Висновки огляду, особливо такого виду, як огляд місця події, дозволяє слідчому або оперативному працівникові вірно визначити напрямок і хід досудового розслідування, скласти собі уявлення про механізм події, що розслідується, про особу злочинця.

Від якості слідчого огляду в багатьох випадках залежить успіх досудового розслідування.

Особливість огляду в порівнянні з іншими слідчими діями поля­гає в значно меншій попередній поінформованості слідчого про обс­тавини події, адже інформація про подію КП, в основному, збирається в ході самого огляду.

В залежності від об'єкта дослідження визначаються такі види слідчого огляду.

1. Огляд місця події.

2. Зовнішній огляд трупа на місці його виявлення.

3. Огляд предметів і документів, які можуть бути речовими до­казами.

4. Огляд тварин або їх трупів.

5. Огляд дільниці місцевості і приміщень, які є місцем по­дії.

6. Огляд транспортних засобів.

Кожний з вказаних видів слідчого огляду має свої специфічні особливості, які визначають тактику їх проведення.

Однак існує ряд положень процесуального, тактичного характе­ру, загальних для всіх видів слідчого огляду, які застосовуються при проведенні будь-якого з названих видів огляду, на яких ми зу­пинимося пізніше.

Загальні мета, завдання, порядок слідчого огляду прямо вказані кримінально-процесуальним законом (ст. 237 КПК України).

Таким чином, визначаючи в цілому завдання слідчого огляду, можна сказати, що вони полягають в збиранні та дослідженні до­казів. На підставі зібраних в процесі огляду доказів висовуються версії про характер події, що розслідується, визначаються вихідні дані та напрямок досудового розслідування, які визначають коло учасників по­дії КП, його матеріальну сторону, а також обставини, які сприяли його скоєнню.

Можна сказати, що слідчий огляд є також засобом знаходження фактичних даних, які іншим способом виявлені та вилучені бути не можуть, тобто огляд є важливою і незамінною слідчою дією під час досудового розслідування КП.

Виконання завдань слідчого огляду може бути досягнуте тільки тоді, коли будуть дотримуватися загальні положення процесуального і тактичного характеру, котрі ми і розглянемо.

Загальні процесуальні вимоги:

Процесуальний порядок слідчого огляду передбачений ст.ст. 237, 223 КПК «Вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій»:

1. Слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

2. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

3. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення слідчої (розшукової) дії осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Перед проведенням слідчої (розшукової) дії особам, які беруть у ній участь, роз’яснюються їх права і обов’язки, передбачені цим Кодексом, а також відповідальність, встановлена законом.

4. Проведення слідчих (розшукових) дій у нічний час (з 22 до 6 години) не допускається, за винятком невідкладних випадків, коли затримка в їх проведенні може призвести до втрати слідів кримінального правопорушення чи втечі підозрюваного.

5. У разі отримання під час проведення слідчої (розшукової) дії доказів, які можуть вказувати на невинуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, слідчий, прокурор зобов’язаний провести відповідну слідчу (розшукову) дію в повному обсязі, долучити складені процесуальні документи до матеріалів досудового розслідування та надати їх суду у випадку звернення з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

6. Слідча (розшукова) дія, що здійснюється за клопотанням сторони захисту, потерпілого, проводиться за участю особи, яка її ініціювала, та (або) її захисника чи представника, крім випадків, коли через специфіку слідчої (розшукової) дії це неможливо або така особа письмово відмовилася від участі в ній.

Під час проведення такої слідчої (розшукової) дії присутні особи, що її ініціювали, мають право ставити питання, висловлювати свої пропозиції, зауваження та заперечення щодо порядку проведення відповідної слідчої (розшукової) дії, які заносяться до протоколу.

7. Слідчий, прокурор зобов’язаний запросити не менше двох незаінтересованих осіб (понятих) для пред’явлення особи, трупа чи речі для впізнання, огляду трупа, в тому числі пов’язаного з ексгумацією, слідчого експерименту, освідування особи. Винятками є випадки застосування безперервного відеозапису ходу проведення відповідної слідчої (розшукової) дії. Поняті можуть бути запрошені для участі в інших процесуальних діях, якщо слідчий, прокурор вважатиме це за доцільне.

Обшук або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюються з обов’язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії.

Понятими не можуть бути потерпілий, родичі підозрюваного, обвинуваченого і потерпілого, працівники правоохоронних органів, а також особи, заінтересовані в результатах кримінального провадження.

Зазначені особи можуть бути допитані під час судового розгляду як свідки проведення відповідної слідчої (розшукової) дії.

При необхідності поняті можуть бути попереджені про кримі­нальну відповідальність за розголошення даних огляду за ч.1 ст. 387 КК України.

Тактичні вимоги:

1. Своєчасність і негайність виїзду на місце події.

2. Повнота і об'єктивність огляду.

Об'єктивність огляду тісно пов'язана з повнотою і всебічністю. Це означає, що слідчий повинен під час огляду виявити, зафіксувати усі виявлені сліди та інші речові докази. Для цього необхідно знати механізм утворення слідів, володіти іншими знаннями в галузі криміналістики, психології.

В процесі огляду слідчий повинен так організувати проведення огляду, щоб не залишати за межами зору жодної обставини, яка має значення для оправи. Для цього слідчий повинен володіти такими якостями, як спостережливість і терплячість.

Поверхневий огляд не допомагає досудовому розслідуванню, а навпаки створює безладдя на місці КП та додаткові труднощі.

 

3. Науковість огляду, тобто використання усіх технічно-кримі­налістичних засобів і методів.

4. Планомірність і послідовність огляду місця події складається у вірній його організації та планомірному проведенні їв застосуванням найбільш ефективних методів і прийомів огляду, дотримання послідовності їх використання.

5. Єдине керівництво оглядом місця події передбачає проведення огляду, де всі учасники слідчо-оперативної групи працюють під керівництвом слідчого. Одноособовість при огляді дозволяє уникнути непогодження, за­безпечити об'єктивність і повноту огляду, отримання вихідних да­них для проведення по них слідчих дій та оперативно-розшукових заходів по "гарячих слідах".

Всі перелічені тактичні положення (рекомендації) тісно пов'язані одне а одним і складають тактичну основу слідчого огляду.

Значення огляду у процесі досудового розслідування полягає у тому, що ця слідча дія дозволяє нам виявляти, досліджувати та закріпляти докази, які пояснюють подію КП, виявляти обставини, які спри­яють його здійсненню.

У висновку по першому питанню слід сказати, що ми розглянули лише загальні питання поняття слідчого огляду, його види та зав­дання, вимоги до процесуальних і тактичних його положень.

В наступному питанні ми розглянемо один з найбільш поширених видів огляду - огляд місця події.

II. ОГЛЯД МІСЦЯ ПОДІЇ.

Одним з найбільш поширених і найбільш складних видів слідчого огляду є огляд місця події.

Огляд місця події - невідкладна слідча дія, спрямована на вивчення, фіксацію та дослідження обставин місця події, слідів КП на ньому та інших речових доказів, які мають значення для оправи. Огляд місця події дає слідчому можливість вирішити, перш за все, питання про те, чи має місце скоєння КП (наприклад, була здійснена крадіжка), або подія носить незлочинний характер. При прове­денні даної слідчої дії слід розрізняти місце події та місце зло­чину.

Місцем події прийнято іменувати ту ділянку місцевості чи при­міщення, у межах якої виявлені сліди КП.

Місце злочину - це місце, де було здійснено КП, але сліди якого можуть бути виявлені і в інших місцях. По одному КП може бути декілька місць події.

Місце події та місце КП завжди збігаються, коли воно здійснено там, де знайдено його сліди.

Об'єктами огляду місця події можуть бути:

1. Ділянка місцевості чи приміщення, де відбулася подія КП.

2. Обстановка місця події.

3. Труп та одяг на ньому.

4. Сліди КП та злочинців.

5. Інші предмети та документи, які знаходяться на місці події та можуть бути речовими доказами.

Шляхом огляду місця події слідчий одержує уявлення про його знаходження, межі, просторову відстань та про механізм утворення події КП.

Загальним завданням та метою огляду місця події є:

1. Безпосереднє вивчення обставин місця події.

2. Виявлення, фіксація, вилучення і оцінка слідів та інших речових доказів.

3. Одержання вихідної інформації для висунення версії про ме­ханізм події КП, його учасників, про особу злочинця та інше.

4. Одержання даних для організації проведення першочергових слідчих дій і оперативно-розшукових заходів щодо розшуку злочинців і одержання додаткової інформації про події КП.

5. Встановлення обставин, які запобігають здійсненню КП.

Загальним ж завданням огляду місця події є встановлення меха­нізму події КП, яке відповідає на запитання, що скоїлося на даному місці та хто здійснив КП.

Значення огляду місця події, як однієї з важливих першочерго­вих невідкладних слідчих дій, полягає в тому, що він є незамін­ною та неповторною дією. Його не можна замінити ніякими іншими слідчими діями, навіть при наявності очевидців здійсненої події. Огляд місця події виступає своєрідним початком слідчих дій, а його наслідки визначають рівень наступного досудового розслідування. Тактич­ні прийоми під час огляду місця події мають особливе значення то­ді, коли виявляються так звані "негативні обставини", тобто обставини, які суперечать логіці характеру скоєння КП. (Наприк­лад, за обставинами справи сліди КП або злочинця повинні бу­ти, але вони відсутні і навпаки).

Негативні обставини цінні при виявленні інсценування КП, тобто при штучному створенні зацікавленими особами обстановки, яка б утворювала помилкове уявлення про якоби скоєне КП.

Наприклад, при огляді місця події по факту крадіжки з магази­ну було встановлено, що кінці перепиляних ґрат на вікні, через яке якоби проникли злочинці, зігнуті всередину, під батареєю опалення виявлений бруд з взуття, недопалки. Все це вказує на те, що перепилювання ґрат та відгин їх прутів скоювався з середини магазину.

При огляді на інсценування можуть вказати такі типові ознаки:

1. Невідповідність розмірів викрадених предметів розміру про­лому;

2. Відсутність слідів у тих місцях, де вони повинні бути і наявність слідів там, де їх не повинно бути;

3. Невиправданий безлад на місці події;

4. Зайві, ні чим не пояснені численні пошкодження на перешко­ді;

5. Відсутність на підлозі, землі, під замком зі слідами роз­пилу металевих спилок та інші ознаки.

Негативні обставини мають значну доказову силу, і тому їх важливо виявити під час огляду місця події. В теперішній час при новому озброєнні науково-технічними засобами немає таких кримі­нальних проваджень, де огляд місця події не міг би не виявити докази. Основними тактичними правилами і прийомами огляду місця події є такі ж вимоги, які були нами раніше перераховані.

До тактичних прийомів огляду місця події можна віднести такі види огляду, які визначаються конкретною ситуацією та обставинами події злочину.

Розрізняються такі види огляду місця події:

1. Первинний огляд, тобто основний вид огляду в повному його обсязі, в будь-який час доби.

2. Повторний огляд, який виступає продовженням первинного ог­ляду. Він проводиться у тих випадках, коли через несприят­ливі умови погоди (дощ, сніг), наявність недостатньої ос­вітленості при початковому огляді не було змоги належним чином повністю якісно оглянути усе місце події, усі сліди КП та речові докази. Або ж через причини несумлінного огляду слідчим або відсутності певних спеціалістів не була повністю виявлена обстановка події КП.

3. Додатковий огляд проводиться у тих випадках, коли в ході наступного досудового розслідування виявлені додаткові окремі сліди, об'єкти, які мають доказове значення і які не могли бути виявлені в ході первинного та повторного огляду місця по­дії.

Однією з умов успішного проведення огляду місця події є якіс­на підготовка до його проведення. Насамперед, потрібно забезпечи­ти постійну готовність до виїзду на місце події.

Оптимальний проміжок часу між надходженням повідомлення про КП і прибуттям слідче-оперативної групи на місце його здійс­нення повинен не перевищувати 10-15 хвилин. Аналіз практики показує: якщо огляд проводиться через 1 годи­ну після здійснення КП, то виявлення речових доказів складає 54%, після 2-3 годин з моменту його здійснення - 30%, а після З годин і більше - речові докази виявлялись і вилучались тільки у 16% оглядів.

Відомо, що повідомлення про події, як правило, надходять до чергових частин міськрайорганів ВС. Тому організація виїзду СОГ на місце події є обов'язком оперативного чергового по міськрайліноргану міліції, який повідомляє слідчого про подію. Сам же оперативний черговий діє згідно з інструкцією і на­казами МВС.

При надходженні повідомлень про події він зобов'язаний:

1. Оцінити обстановку та організувати охорону місця події.

2. Надіслати на місце події патрульну групу.

3. Організувати та направити на місце події СОГ, забезпечити її транспортом.

4. Інформувати начальницький оклад про подію і хід слідчого огляду.

5. Підтримувати зв'язок з оперативною групою та організувати оперативне управління для розкриття КП по "гарячих слідах".

Умовно огляд місця події можна поділити на 3 етапи:

1. Підготовчий.

2. Робочий.

3. Заключний.

Умовне поділення на етапи викликається необхідністю система­тизації дій слідчого на місці події, встановлення певного порядку у процесі всього огляду.

Розглянемо кожен етап окремо.

1. Підготовчий етап огляду місця події поділяється на 2 ста­дії:

а) підготовка до огляду перед виїздом на місце події:

- виявлення виду, характеру КП та місце знаходження по­дії ;

- забезпечення охорони місця події;

- запобігання шкідливих наслідків КП;

- вирішення питання про склад СОГ;

- перевірка готовності (придатності) техніко-криміналістичних засобів;

- надання вказівок особам, які знаходяться на місці події, про встановлення свідків і очевидців до прибуття слідчо-оперативної групи та виявлення нових очевидців КП тощо.

б) підготовча робота після прибуття на місце події:

- вживання заходів для надання допомоги потерпілим і відвернення чи ослаблення наслідків КП;

- прийняття мір , щоб сторонніх осіб на місці події не було;

- опитування свідків і очевидців, які можуть дати необхідну інформацію;

- залучення понятих і інших учасників до огляду, роз'яснен­ня їм прав та обов'язків;

- не бажано залучати в якості понятих осіб, які першими вия­вили подію;

- прийняття невідкладних оперативно-розшукових заходів по " гарячих слідах".

Закінчивши необхідні підготовчі заходи, слідчий переходить до безпосереднього огляду місця події, тобто до робочого етапу огляду.

Робочий етап огляду.

Він складається з загального та детального огляду. Насамперед треба ознайомитись з місцем події, визначити межі огляду та ви­брати спосіб огляду.

Криміналістика знає 3 основні способи огляду місця події, які вживаються як у чистому виді, так і у комбінованому.

Перший з них концентричний. Огляд проводиться від периферії до центру (звичайно до центрального об'єкту огляду - трупу, пош­кодження, перешкоди, сховища, сейфа, тощо).

Ексцентричний спосіб полягає в тому, що огляд проводиться від центру місця події до його периферії за стрілкою годинника, коли від результатів огляду головного об'єкту місця злочину залежать вихідні дані по досудовому розслідуванню цього КП (висунення версій, визначення напрямку пошуку та інше). Наприклад, при вбивстві встановлюється стан потерпілого, його особа, спосіб здійснення вбивства тощо.

При фронтальному (лінійному) способі огляд ведеться від виб­раної початкової лінії до краю в межах площі, яка досліджується. Його вживання є доцільним при огляді просторих територій пересі­ченої місцевості, місцевих ділянок тощо.

При загальному огляді слідчий і вся слідче-оперативна група починає огляд в наступній послідовності:

1. Вивчення обстановки та орієнтування на місці події;

2. Визначення меж огляду;

3. Рішення про порядок огляду (за стрілкою годинника, проти стрілки годинника) і визначення способу огляду,

4. Використання службово-розшукової собаки;

5. Застосування орієнтуючої і оглядової фотозйомки (можливо проведення відео-зйомки).

©2015 www.megapredmet.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.