МегаПредмет

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ

Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение


Как определить диапазон голоса - ваш вокал


Игровые автоматы с быстрым выводом


Как цель узнает о ваших желаниях прежде, чем вы начнете действовать. Как компании прогнозируют привычки и манипулируют ими


Целительная привычка


Как самому избавиться от обидчивости


Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам


Тренинг уверенности в себе


Вкуснейший "Салат из свеклы с чесноком"


Натюрморт и его изобразительные возможности


Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д.


Как научиться брать на себя ответственность


Зачем нужны границы в отношениях с детьми?


Световозвращающие элементы на детской одежде


Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия


Как слышать голос Бога


Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ)


Глава 3. Завет мужчины с женщиной


Оси и плоскости тела человека


Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д.


Отёска стен и прирубка косяков Отёска стен и прирубка косяков - Когда на доме не достаёт окон и дверей, красивое высокое крыльцо ещё только в воображении, приходится подниматься с улицы в дом по трапу.


Дифференциальные уравнения второго порядка (модель рынка с прогнозируемыми ценами) Дифференциальные уравнения второго порядка (модель рынка с прогнозируемыми ценами) - В простых моделях рынка спрос и предложение обычно полагают зависящими только от текущей цены на товар.

Методика розрахунку осередку ураження при землетрусі

Розрахунок починається з визначення магнітуди землетрусу за отриманим завданням (табл.. 2.1.).

Визначається інтенсивність землетрусу по шкалі МSК в епіцентрі:

Іє = 1,5М – 3,5ℓqh + 3 бал 2.4.

та заданої відстані від епіцентру

 

Іа = 1,5М – 3,5ℓq бал 2.5

Інтенсивність можливо визначити за допомогою таблиці 2.2.

3.За допомогою таблиць 2.2., 2.3.

або з формули (2.6) визначають границі зон осередку враження (Ігрі = 5; 7; 9; 11 балів).

 

Rгрі= , де yі =10(0,14х(3 х М + 6 – 2 х Ігр,і) 2.6

 

4.Розраховують загальну площу осередку ураження

Sур = πR2гр5, км2 2.7

5. Визначають проміжок часу на вжиття екстрених заходів. Цей час між приходом першої та другої хвилі землетрусу (т.Р та т.S на сейсмограмі).

Δτ= , 2.8

де Vпg – швидкість розповсюдження повздовжніх хвиль, км/с;

Vпов – швидкість розповсюдження поверхневих хвиль, км/с.

 

6. Роблять висновки про руйнування окремих об’єктів та прогнозують вірогідні дії людей при землетрусу.

 

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Що є причиною виверження вулканів та землетрусів?

2. Які параметри землетрусу Ви знаєте?

3. Природа виникнення повздовжніх і поверхневих сейсмічних хвиль.

4. Чим шкала Ріхтера відрізняється від міжнародної 12-бальної шкали?

5. Правила поведінки людей при землетрусах.

6. Які види аварій зустрічаються найчастіше?

7. Якими способами людина може зазнавати опромінення?

8. Перерахуйте штучні джерела радіації

9. Радіаційні дози опромінення. Одиниці виміру.

10. Які види іонізуючих випромінювань ви знаєте? Дайте їх коротку характеристику їз зазначенням властивостей.

11. Класифікація небезпечних і шкідливих речовин.

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3

 

Психофізіологічний стан людини

та фактори, які на нього впливають

 

Мета роботи: закріпити знання з впливу психофізіологічного стану людини на його безпеку, засвоїти методику оцінки психофізіологічного стану людини.

 

План заняття

1.Структурно-функціональні системи людини, які забезпечують БЖД.

2. Загальні властивості аналізаторів людини.

3. Характеристики психофізіологічного стану людини.

4. Фактори, які постійно та тимчасово (в певні періоди діяльності) підвищують ризик прояву ЛЧ.

5. Психічні стани людини в екстремальних ситуаціях

6. Біоритми людини, класифікація. Основні біоритми: добовий та фізіологічної активності.

 

Загальні відомості

Безпека людини – це глобальне завдання та мета наук про БЖД. Поряд з цим сама людина, як індивідуум є елементом системи “Людина - життєве середовище ”. Аналіз надзвичайних ситуацій, що сталися у побутовому середовищі і на виробництві доводить, що у 90% випадках їх винуватцем була не недосконалість техніки, а сама людина. Тому безпека життєдіяльності людини безпосередньо залежить від її самопочуття.

Безпека людини відчувається як стан гармонічного самопочуття, яке визначається багатьма складовими: фізичного та психічного стану організму; ступеня задоволення духовних та соціальних потреб. Врешті - решт усі негаразди викликають зміну психофізіологічного стану людини, відчуваються як погіршення самопочуття, здоров’я.

Людина відчуває себе здоровою, якщо в організмі підтримується гомеостаз – відносна сталість внутрішнього середовища організму. При змінах у навколишньому середовищі в організмі людини за допомогою аналізаторів, нервової системи та інших систем та органів(мал.3.1.) здійснюється процес адаптації. В тому разі, якщо вдається поновити гомеостаз, порушення в організмі не виникають. Якщо адаптація не відбувається , то здійснюються тимчасові зміни в організмі, якщо дія небезпек буде продовжуватися, то виникають патологічні зміни – захворювання.

Межі змін зовнішніх факторів, яки не порушують гомеостаз, а також швидкість процесів адаптації, залежать від індивідуальних якостей організму, психофізіологічного стану людини.

Таким чином, здатність організму протистояти небезпеці у значній мірі залежить від психічних та фізичних якостей людини та його стану в конкретний момент часу.

Як визначили науковці, в цілому, стан нашого здоров’я на 50% визначається способом життя, на 20-25% станом – навколишнього середовища, 15…20% – генетичними чинниками та на 10% – якістю медичної допомоги.

Психофізіологічний стан людини характеризується фізичним станом, який визначається м’язовою роботою та психічним станом, участю в діяльності людини органів чуттів, пам’яті, мислення, емоцій, вольових зусиль та інших складових психічної діяльності людини.

Основний фізіологічний показник характеризує забезпечення клітин поживними речовинами і видалення продуктів обміну. Було встановлено, що стан фізичного здоров’я людини пов’язаний з аеробними здатностями організму ( максимальним споживанням кисню – МСК). Вперше це відкрив американський дослідник К.Купер. Гранична порогова величина МСК для здорової людини складає 42 мл/хв/кг - для чоловіків, для жінок – 35 мл/хв/кг (Д.2.З.).

М.М. Амосов визначив енергетичний еквівалент градації К.Купера

(Д.2.4). Однак на практиці визначити МСК або енергетичні здібності людини складно, тому частіше використовують спрощені тести:

– тест Руф’є-Диксона (Д.2.1.);

– експрес оцінка за Г.А.Апанасенко (Д.2.2.) та інші методики.

Психологічний стан людини визначається за допомогою тестів. На нього впливають атрибути людини, – її невід’ємні властивості: стать, вік, темперамент та інші; риси – стійки властивості: розум, самостійність, наполегливість тощо; якості – властивості, які мають різний ступінь вияву, залежно від умов: сприйняття, пам’ять, мислення тощо.

Темперамент людини у повній мірі виявляється в надзвичайній ситуації, що безпосередньо впливає на безпеку людини.

Сангвінік – стабільна особистість, активний, за стресової ситуації не розгубиться, однак схильний до поверхової оцінки ситуації.

Холерик – схильний до істерико-психопатичних реакцій.

Флегматик – дуже незворушливий.

Меланхолік – у ситуації стресу схильний до внутрішньої тривоги, депресії, зриву або погіршення результатів діяльності ( стрес кролика).

На психофізіологічний стан впливають такі фактори: вік, втома,

конфлікт,шкідливі звички, захворювання, біоритми, небезпечні фактори зовнішнього середовища. Поряд з цим людина може підтримувати свій стан на достатньому рівні або покращувати за рахунок оздоровчої фізкультури, раціонального харчування та організації робочого дня, використання медико- біологічних засобів ( закалювання, фізіотерапія, гідротерапія, масаж, фармакологічні засоби тощо), психологічних методів відновлення працездатності (аутотренінг, психогігієна тощо). Значний вплив на стан людини та його працездатність має правильний вибір професії, виду діяльності – профвідбір і профорієнтація.

 

               
   
 
 
   
 
 
   

 


Мал.3.1. Схема взаємодії організму людини з оточуючим середовищем

 

 

©2015 www.megapredmet.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.